Cách download file PDF bị chặn tải từ Google Drive miễn phí – Update 17/03/2022

Các bước tải file PDF bị chặn download

Bước 1: Truy cập vào file PDF (tài liệu) mà bạn muốn download mà bị chặn rồi kéo từ từ file tới trang cuối cùng cho file load hết.
Bước 2: Bạn nhấn Ctril + Shift + I (với windows) hoặc Command + Option + I (với Mac) để hiển thị cửa sổ console của trình duyệt.
Bước 3: Tại tab console bạn copy và dán đoạn code bên dưới vào rồi nhấn enter.
let jspdf = document.createElement("script");
jspdf.onload = function () {
let pdf = new jsPDF();
let elements = document.getElementsByTagName("img");
for (let i in elements) {
let img = elements[i];
if (!/^blob:/.test(img.src)) {
continue;
}
let can = document.createElement('canvas');
let con = can.getContext('2d');
can.width = img.width;
can.height = img.height;
con.drawImage(img, 0, 0);
let imgData = can.toDataURL("image/jpeg", 1.0);
pdf.addImage(imgData, 'JPEG', 0, 0);
pdf.addPage();
}
pdf.save(document.title.split('.pdf - ')[0]+".pdf");
};
jspdf.src = 'https://gdrive.vip/wp-content/uploads/2020/jspdf.debug.js';
document.body.appendChild(jspdf);
Bước 4: Bạn tiến hành lưu file là xong.