Các loại font thường dùng trong thiết kế

1- Font chuyên nghiệp

Tải Về

Font chuyên nghiệp là các font thường sử dụng các sự kiện trang trong như là thiệp mời, banner các sự kiện lớn, mang tính trang trọng như lễ đầu tư, khai trương,..

Font Hemi Head

Font Captaion

Font Ui Light

Font Segoe

Link tải: Tại đây

2- Font hoạt hình

Tải về

Font Gotham Ultra

Font Mont

Font Quarzo

Font Grobold

Font Porky'

3- Font quảng cáo

Dưới đây là 1 số font quảng cáo mà các desginer hay sử dụng: Tải về

Last updated